Forum Toczenie w Drewnie - Regulamin

REGULAMIN
FORUM TOCZENIE W DREWNIE

1. Niniejszy Regulamin Forum Toczenie w Drewnie (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Forum Toczenie w Drewnie (dalej: Forum).
2. Z Forum może korzystać osoba fizyczna (dalej: Użytkownik).
3. Forum jest częścią serwisu www.toczeniewdrewnie.com.pl i służy do wymiany opinii, poglądów, doświadczeń i dyskusji wszystkich zainteresowanych tematyką artystycznego toczenia w drewnie.
4. Forum zarządza Administrator. Jest on uprawniony do interpretowania zapisów Regulaminu i rozstrzygania spraw problemowych wynikłych w związku z korzystaniem z Forum.
5. Na Forum obowiązują zasady koleżeńskości, wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
6. Forum podzielone jest na kategorie i fora tematyczne. Użytkownik, w celu dodania wypowiedzi, wybiera odpowiednie forum, właściwe merytorycznie do zamieszczanej treści.
7. Forum jest dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, jednakże w celu umieszczenia wypowiedzi konieczna jest rejestracja Użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
8. Wskazane jest przedstawienie się na forum „Poznajmy się”.
9. Użytkownik może zwrócić się z żądaniem dezaktywacji profilu. W tym celu powinien wystosować stosowną prośbę do Administratora skierowaną na adres forum@twd24.pl.
10. Uczestnik nie może żądać usunięcia swoich wypowiedzi po dezaktywacji swojego profilu.
11. Zabronione jest umieszczanie treści (w tym także odnośników/linków do takich treści):
sprzecznych z prawem, na tle rasistowskim, ksenofobicznym, wzywających do nienawiści wyznaniowej, etnicznej oraz propagujących przemoc, wulgarnych i naruszające dobre obyczaje, pornograficznych, o charakterze reklamowym, promującym usługi i towary własne lub osób trzecich, naruszających prawa autorskie, nie mających związku z przeznaczeniem i tematyką Forum.
12. Zabronione jest stosowanie nazw użytkownika oraz grafiki profilu (awatara) naruszających postanowienia określone w pkt. 10 Regulaminu.
13. Zabronione jest powielanie tej samej wypowiedzi na kilku forach tematycznych.
14. Administrator ma prawo do blokowania i usuwania treści wymienionych w pkt. 10-12, jak również do blokowania osób rażąco naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
15. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Forum bez podania przyczyny.
16. Niniejszy Regulamin obowiązuje z chwilą jego ogłoszenie na stronie Forum.
17. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian w wiadomości e-mail.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu serwisu Toczenie w Drewnie.


Wróć do strony logowania